خدا بانو اتارگاتيس اولين افسانهء پري دريايي

خدا بانو اتارگاتيس اولين افسانهء پري دريايي

اولين پري دريايي در فرهنگ هاي باستاني به عنوان خدا و يا خدابانو طي سال هاي ١٠٠٠ تا ٧٠٠ قبل از ميلاد پرستش مي شده اند. اولين افسانهء پري دريايي را حدود يك هزاره قبل از ميلاد در آشور مي يابيم.
در افسانه ها آمده كه اتارگاتيس عاشق يك چوپان مي شود، اما بر حسب تصادف او را مي كشد. اتارگاتيس كه از اتفاق پيش آمده بسيار ناراحت است تصميم مي گيرد خود را به دريا بياندازد تا به ماهي تبديل شود. اما زيبايي خيره كنندهء او باعث ميشود تا او به يك پري دريايي تبديل شود. موجودي با بالا تنهء انسان و دم ماهي. 
پرستش اتارگاتيس از آشور به روم و يونان رسيد. 
اتارگاتيس خدابانوي باروري و عشق بوده است و در معابد او فاخته و ماهي قرباني مي كرده اند. 
فاخته سمبل عشق و ماهي نماد باروري در آب بوده است. قرباني كردن ماهي براي اين خدابانو چنان از اهميت بالايي برخوردار بوده است كه مردم شهر اسكالون در سوريه اجازه خوردن ماهي از درياچهء نزديك معبد اين خدابانو را نداشتند. 
همچنين در افسانهء ديگري آمده كه اين خدابانو مادر ملكه شاميران بوده است. 

منابع: 
‏http://www.seathos.org/atargatis-the-first-mermaid/
‏https://en.m.wikipedia.org/wiki/Atargatis