نائوم فيق

نائوم فيق

او در فوريهء ١٨٦٨ در دياربكر، كه در آن زمان تحت سلطهء عثماني ها بود، بدنيا آمد. تحصيلات ابتدايي خود را در سن هفت سالگي آغاز نمود و پس از آن، به دبيرستان تحت نظارت Brotherhood of Ancient Syrians رفت. او در آنجا هشت سال به تحصيل پرداخت و بر زبانهاي سرياني كلاسيك، تركي عثماني و عربي تسلط كامل يافت. او همچنىن زبان هاي ديگه من جمله فرانسوي و فارسي را نيز آموخت. 
پس از مرگ  والدينش، ابتدا با برادر بزرگترش زندگي كرد. سپس در دهكده اي در دياربكر، ١٨٨٨، مشغول تدريس شد. همچنين در اورفا، اريامان و هومز نيز در دوره هايي آموزش مي داد. 
نائوم كتاب هاي بي شماري در ارتباط با زبان سرياني و مردمان آن نوشته است. پس از انقلاب ترك هاي جوان در سال ١٩٠٨ و اعلاميه هاي مربوط به حذف محدوديت هاي آزادي سخن، در سال ١٩١٠، نائوم، روزنامه اي را براي ارتدوكس ها، كاتوليك ها و پروتستانهاي سرياني به نام Kawkab Madnho ( ستارهء شرق) بچاپ رساند. اين روزنامه و روزنامهء آشور يوسف بيشتر به نياز وجود ملي گرايي آشوري در ميان اجتماعات آشوري مسيحي در امپراتوري عثماني اشاره داشتند. بعد از جنگ ميان امپراتوري عثماني و ايتاليا بر سر ليبي در سال ١٩١١، نائوم و ديگر مسيحيان واقع در آن منطقه، در سال ١٩١٢، دچار تلاطم شده واين تلاطم ها و واكنش هاي شديد مسلمانان  باعث مهاجرت نائوم به آمريكا گرديد. در آمريكا، در روزنامهء Intibah (بيداري) كه توسط گابريل بوياجي (١٩١٥- ١٩٠٩) چاپ مي شد، مقاله مي نوشت. سپس براي روزنامه هاي مختلف آشوري من جمله Beth-Nahrin (١٩١٦) مطالبي نوشت تا آنجا كه به عنوان رئيس قسمت تدوين مجلهء Huyodo انتخاب شد. اين مجله همچنان امروزه ، تحت همين عنوان در فدراسيون آشوري هاي سوئد چاپ مي شود. 
نائوم، در سال ١٩٣٠، در اثر بيماري ريوي در نيوجرسي در گذشت. " روز نائوم فيق" هر ساله در ٥ فوريه جشن گرفته مي شود. مراسمي معمولا در سوريه، امريكا و برخي كشورهاي اروپايي برگزار مي شوند. 
در زير، قطعه شعر معروف او؛ "بيدار شو، اي پسر آشور، بيدار شو" آمده است :
بيدارشو، اي پسر آشور، بيدارشو 
بيدار شو و ببين دنيا چگونه روشن مي شود 
فرصت از ما گريزان است 
و زمان رو به اتمام
بيدارشو، پسر آشور، بيدارشو! 
در انتقام پناه خواهي داد
برخيز و ملحق شو براي قدرتمندتر شدن 
و اگر حتي يك نفر بيدار نشود ما فرصت خود را از دست مي دهيم 
بدون هدف، سياه بختي سرزمينمان را فرا مي گيرد. 


منابع:
- A Brief Study in the Palak Nationalism, by Dr. David Barousm Perley LL. B.
-In Memory of Malfound Nauom Fayiq, the master of the national unity, by Aprim Shapera
- Yonan, Gabrielle(1985), Journalismus bei den Assyrern 
-Neo-Assyrianism & the End of Confounded Identity. Zinda 2006-07-06