پادشاهي اكد

پادشاهي اكد

اكدي هاي سامي زبان به رهبري پادشاه خود سارگن، كه به نحوهء استثنايي توانا بود، در متحد ساختن تمامي دولت شهرهاي سومري زير فرمان او موفق شد.آنها سين ايزد ماه را تكريم مي كردند و از اين رو منصب كاهن اعظم براي اين ايزد يكي از مناصب بسيار مهم بوده است. دختر سارگن، اِنهدوآنا، اين وظيفه را كه موروثي شد و به دختران شاهان بعدي اكد رسيد به عهده داشت.
 با توجه به يافته هايي كه داريم، اكدي ها در كنار مراكز تمدن سومري رشد كردند هر چند محل دقيق شهر مشخص نشده است. سرانجام تمامي بين النهرين به نام " سرزمين سومر و اكد " شناخته شد، عنواني كه اهميت خود را علي رغم تجديد حيات قدرت سومر در طول سلسهء سوم اور حفظ كرد. 
اسامي اكدي در اسنادي به خط ميخي كه قدمت آن به ٢٧٠٠ ق. م مي رسد ثبت شده اند. اسامي كاتبان اكدي را كمي بعد از ٢٦٠٠ ق. م در آرشيوهاي بيرون آمده از زير خاك در نزديكي نيپور يافته اند. بر طبق فهرست پادشاهان سومر به نظر مي رسد اولين سلسلهء كيش نيز فرمانرواياني با نام هاي سامي داشته است كه نشان دهندهء تماس اوليه در شمال سومر است.اما مشخص نيست كه آيا اين فرمانروايان اكدي بوده اند. كيش يكي از شمالي ترين دولت شهرهاي سومر باستان، يكي از اولين شهرهايي بود كه تحت سلطهء فرمانروايان سامي زبان درآمد. به نظر مي رسد دولت شهر ساميِ ماري كه بعدها با اموري ها پيوند يافت يكي از قديمي ترين جاهايي بوده كه از زبان اكدي استفاده مي كرده است. اكدي ها قبل از ظهور سارگن در بين النهرين تاريخي طولاني داشته اند. با ظهور سارگن، اولين امپراتوري از امپراتوري هاي بزرگ سامي بين النهرين بنيان نهاده شد كه الگويي براي امپراتوري اور سوم و بعدها شمشي-اَدد و حمورابي محسوب گرديد.بعد از سارگن ، ريموش، مانيشتوسو،نارام-سين و شار-كالي-شالي پادشاهي كردند. بر اساس فهرست شاهان سومري سارگن ٥٦ سال بر تخت نشست در حاليكه ٨٦ سال باقيمانده بين چهار وارث او تقسيم شد. 
وسعت اين امپراتوري وراي هستهء آن در بين النهرين جنوبي موضوعي در خور تعمق است. به يقين اين گسترهء زماني شامل ايلامي ها نيز ميشد. در مورد ديگر ادعاهاي اكديان مبني بر تسخير مناطقي از كوه هاي فلات ايران تا سوريه و لبنان، شواهد باستان شناختي روزافزوني در دست است.