اسطورهء اِتَنَ

اسطورهء اِتَنَ

اين اسطوره اينگونه آغاز ميشود كه خدايان شهري بنا مي نهند. اين شهر نيازمند پادشاهي است. ايشتار الههء عشق و جنگ، دختر خداي ماه،سين، اِتَنَ ( به معني فروانروا) كه چوپان است را براي اين كار بر مي گزيند و او را اولين پادشاه كيش مي نمايد. با توجه به ليست پادشاهان سومر، بعد از طوفان بزرگ، او اولين پادشاه كيش محسوب مي شود. در اين ليست او به عنوان جانشين آرويوم پسر مشدا معرفي مي شود. در اين ليست همچنين از اِتَنَ به عنوان "چوپان" كه به آسمان صعود كرده و يكي كنندهء كشورها است ياد مي كند و مي گويد كه او ١٥٦٠ سال و در برخي نسخه ها ٦٣٥ سال حكومت كرده است پيش از اينكه پسرش باهيل بدنيا بيايد. باهيل ٤٠٠ سال حكومت كرده است. 
در اسطورهء بابلي آمده است كه اِتَنَ صاحب فرزندي نمي شده تا اينكه يك روز جان عقابي را از گرسنگي و تشنگي نجات مي دهد. اين عقاب او را با خود به آسمان مي برد تا گياه باروري را بيابد. و اين گياه منجر به تولد پسرش باهيل مي شود. 
در جزئيات دقيقتر اسطوره، عقاب در بالاي يك درخت آشيانه دارد و ماري در زير درخت زندگي مي كند. مار و عقاب به اوتا( پسر خداي خورشيد) قول داده بودند تا درست رفتار نمايند و غذا را با فرزندان يكديگر تقسيم نمايند. اما يك روز عقاب، فرزندان مار را مي خورد. مار به گريه مي افتد. اوتا به مار مي گويد تا در شكم گاو نري پنهان شود. عقاب براي خوردن گاو نر پايين مي رود. مار عقاب را مي گيرد و او را در گودالي مي اندازد تا از گرسنگي و تشنگي بميرد. سپس اوتا، اِتَنَ را به كمك عقاب مي فرستد. اِتَنَ عقاب را نجات مي دهد و عقاب در عوض آن قول مي دهد تا خدمتي به اِتَنَ بنمايد. اِتَنَ كه از بي فرزندي رنج مي برده از عقاب درخواست مي كند تا گياه باروري را براي او بيابد. اِتَنَ در خواب جايي را كه گياه آنجا مي رويد را مي بيند و از عقاب مي خواهد تا او را به عرش خدايان، منزلگه آنو، ببرد. عقاب اِتَنَ را به آسمان مي برد اما سه بار او را به سمت زمين پرت مي كندو هر بار او را در نزديكي زمين مي گيرد و از او مي خواهد تا هر بار بگويد كه زمين را به چه سان مي بيند. بالاخره او به عرش خدايان رسيده گياه را مي يابد و آن را به همسرش مي دهد تا بخورد و باهيل زاده ميشود. 
اين داستان تا بحال به سه زبان خوانده شده است. نيخهء بابلي كهن كه در شرق تل هرمان يافت شده. نسخهء مربوط به دوران آشور ميانه از آشور و داستان استاندارد آن كه در نينوا بدست آمده اند. 
 
منابع: