حنين بار اسخاق

حنين بار اسخاق

ابو زيد حنين بن اسحاق العبادي و به آشوري حنين بار اسخاق (٨٧٣-٨٠٩ ميلادي)
او مشهورترين و تأثيرگذارترين دانش پژوه، پزشك، دانشمند مسيحي و آشوري نژاد بوده است. او و شاگردانش، بسياري از نوشته هاي كلاسيك يوناني را به سرياني و عربي ترجمه كرده و در زمان اوج خليفه گري عباسي در دنياي اسلام منتشر كردند. او بهترين مترجم طب يوناني و رساله هاي علمي در زمان خودش بوده و در ميان اعراب به "شيخ مترجم" شهرت داشته است. در زمان مامون- خليفهء عباسي- او به سرپرستي ديوان حكيمان برگزيده شد. جايي كه تمام نوشته هاي يوناني ، ترجمه و در دسترس دانشجويان قرار مي گرفت. او به چهار زبان عربي، سوري، يوناني و فارسي بخوبي صحبت مي كرده است. ترجمه هاي حنين نيازي به ويرايش نداشته اند. روش او در ترجمه، بعدها، بصورت گسترده مورد استفادهء ديگر مترجمان قرار گرفت. 
حنين اهل جنوب عراق بود اما زندگي كاريش را در بغداد- كه در قرن نهم كانون حركت ترجمهء يوناني به عربي/ سوري بود- سپري كرد. شهرت او فراي جامعهء خودش پيش رفت. 
افتخارات:
حنين تمام عمر خود را صرف ترجمه و نوشتن كرد. 
 
نويسندگي: 
حنين كتاب هاي چندي در مورد فلسفه، دين و پزشكي به رشتهء تحرير در آورد. او در كتاب "چگونه دين را بفهميم" در مورد حقايق دين و معجزات آن مي نويسد. او در كتاب هايش بر روي قواعد زبان عربي و فرهنگ نويسي تاكيد دارد. 
چشم پزشكي:
در كتاب " ده رساله در باب چشم پزشكي" كه نوشتهء خود حنين است، مي توان فهميد كه او در زمينهء علم چشم پزشكي چه پيشرفت هايي داشته است. كتاب او اولين كتاب اصول درمان، در اين رشته بوده است كه در مدارس پزشكي آن زمان تدريس مي شده است. 
پزشكي:
شهرت حنين علاوه بر دانش پژوهي و ترجمه، در نزديكي او به خليفهء زمان ال متوكي بوده است. بطوريكه خليفه او را پزشك خصوصي خودش نمود و اين پاياني بود براي خانوادهء بختيشوع.