سازمان هاي آشوري

سازمان هاي آشوري

در جامعه آشوري ايران و ساير كشورها كه در آن آشوريها زندگي مي نمايند، به مرور زمان و بر اساس "مشكل" و "نياز" مردم آشوري، اجتماعاتي شكل گرفته است. اين اجتماعات سنتي، با گذشت زمان و بازهم بر حسب مشكل و نياز تبديل به ارگان ها، نهاد ها، انجمن ها و به شكل صحيح تر سازمان هاي آشوري گشته اند.

مثال يك: با اجتماع چند بازيكن فوتبال و بازي به صورت تمرين و دوستانه، ايده تشكيل يك تيم فوتبال آشوري كليد مي خورد و درنهايت تيم فوتبال، تبديل به يك باشگاه ورزشي آشوري مي گردد.

مثال دو: با اجتماع عده اي دانش آموز و مدرس آشوري در منازل يا پارك ها و تدريس دروس مختلف ايده تشكيل كلاس هاي مختلف كليد مي خورد و در نهايت تبديل به يك مدرسه آشوري مي گردد.

مثال سه: با اجتماع عده اي از مردم آشوري در منازل، مهماني ها، باغ و روستا هاي يكديگر ايده تشكيل يك هيات يا شورا از مردم آن شهر كليد مي خورد و در نهايت تبديل به انجمن آشوريان آن شهر يا استان مي گردد.

مثال چهار: با اجتماع عده اي از مردم آشوري در منازل يكديگر يا خانه يك روحاني براي برگزاري فريضه نيايش و عبادت، ايده تشكيل يك خانه عبادت كليد مي خورد و در نهايت تبديل به يك كليسا براي مسيحيان آشوري مي گردد.

در اين ارتباط مي توان به مثال هاي مختلفي مانند حزب سياسي، يك نماينده آشوري در مجلس، انجمن خيريه، صندوق تعاوني و غيره اشاره نمود كه هر كدام به عنوان يك "راه حل" براي مشكل و نياز "مردم آشوري" راه اندازي شده اند.

ما تمام اينها را "سازمان هاي آشوري" نام گذاري مي نماييم زيرا داراي فرآيندها، ذيع نفعان و ساز و كارهاي خود هستند. يعني يك كليساي آشوري صرفا يك كليساي ساده نيست كه در آن مراسم عبادي دعا و نيايش و ازدواج غسل تعميد و وفات و غيره انجام مي گيرد، بلكه يك سازمان آشوري است كه در آن "مديران آشوري" براي نياز مردم آشوري فعاليت مي نمايند. يا يك مدرسه آشوري صرفا مدرسه اي با معلمين و دانش آموزان با ساعات تدريس مشخص نيست بلكه سازمان آشوري است كه فرآيندهاي آن، اثر گذار بر زندگي مردم آشوري است.

پس تمام كميته ها، مدرسه هاي آشوري، كليساهاي آشوري، انجمن هاي آشوريان شهر ها و استان هاي مختلف، باشگاه هاي ورزشي آشوري، خيريه ها، تشكل هاي آشوري و حتي شخص نماينده آشوريان در مجلس آن كشور و به زبان ساده هر جايي كه نام آشوري دارد و براي مردم آشوري فعاليت مي نمايد، همه و همه با نام "سازمان هاي آشوري" شناخته مي شوند زيرا داراي فرآيندهاي كاري و اثر گذار بر زندگي مردم آشوري هستند.

اوباليت به بو

#مديريت_آشوري #سازمان_هاي_آشوري