شهيد

شهيد

ذات بي همتايش
تنهاتر از هميشه است
امشب!!!
مي دانم!!!
مي دانم!!!
مي دانم ك آسمان
سينه چاك كرده است
امشب!!!
آخر از سرشب
تاب تحمل ندارد
اشك هاي خدا را!!!
كوچه ي پشت خانه مان
نمناك...
نمناك اشك هاي خداست
ك مي بارد از آسمان
من هم...
در سوگ شهيدانمان
امشب...
همدرد خدايم
و با او هق هق ميكنم...
مي دانم!!!
مي دانم!!!
ذات بي همتايش
ديگر تنها نيست!!!
شهيدان خدايي
امروز در آسمانند...

 

ارديبهشت 95. سرگيس يوسف. اروميه