روستاي موش آباد

روستاي موش آباد

بعد تخريب روستاي مار نوخه (حضرت نوح) كه از روستاهاي قديمي آشوري و مسيحي اورميه مي باشد، يك شخص با نام موسي (كه در آشوري موشي صدا زده مي شود) روستا را كمي پايين تر از جاي اصلي آن، آباد مي نمايد كه به نام وي يعني "موشي" باقي مي ماند. كليساي مارتوما كه كمي بالاتر از روستاي موش آباد مي باشد، كليساي قديمي روستاي مار نوخه مي باشد. اين كليسا بعد از اينكه مار توما از حواريون و شاگردان عيسي مسيح كه آشوري ها را در درياچه اورميه به آب تعميد مي داده، بنا شده است.