انتخابات مجلس دهم و وزن كشي نمايندگان اقليت هاي ديني

انتخابات مجلس دهم و وزن كشي نمايندگان اقليت هاي ديني

📌 ژاك بت كليا- كارشناس ارشد روابط بين الملل

انتخابات دهمين دوره مجلس قانونگذاري ايران در حالي فرآيند  تكميلي خود را طي مي كند كه تا اين تاريخ تكليف 226 نماينده از مجموع 290 نماينده مشخص شده است و تعداد 64 نفر نيز تكليف آنها در مرحله دوم كه احتمالآ تا نيمه دوم فروردين ماه مشخص خواهد شد.

اما آمارهايي كه از گرايش نمايندگان منتخب منتشر شده است گوياي تركيبي منحصر به فرد از صف بندي جريانات سياسي كشور در بعد از انقلاب اسلامي در تصاحب صندليهاي مجلس دارد. براي اولين بار است كه دو جناح مطرح در فضاي سياسي كشور كه شامل اصولگرايان و اصلاح طلبان هستند تا اين مرحله ، از نظر تعداد ، نزديك بهم قرار دارند بطوريكه اصولگرايان 78 و اصلاح طلبان 83 كرسي را كسب كرده اند و البته تعدادي از نمايندگان منتخب از ليست اصلاح طلبان از اصول گرايان سابق هستند كه مي توان پيش بيني كرد در آينده در موضوعاتي با اصلاح طلبان زاويه خواهند داشت و بنابر اين اين دو طيف در موضعگيريها جناحي نمي توانند روي آراء هم جناح هاي خود اعتماد و اطمينان كامل داشته باشند.

از طرفي تعداد 60 نفر نيز به صورت مستقل وارد مجلس شده اند كه البته اين عده نيز تاكنون اكثريت مجلس را در اختيار دارند، ولي به علت عدم شفافيت در مواضعشان نسبت به موضع گيريهاي دو جناح كار را براي هر دو مشكل خواهند كرد و پيش بيني ميشود كه با وجود اين عده مواضع كلي مجلس دهم رويكردي فراجناحي داشته باشد كه اين شرايط نخستين بار در مجلس شوراي اسلامي ايران رقم مي خورد.

با بررسي سوابق اكثريت منتخبين مستقل ، رقم گرايشات نسبي آنان به جبهه اصول گرايي  ميانه رو و اصلاح طلبان تقريبآ برابر است و در مجموع اين عده به مرور وارد اردوگاه دو جناح خواهند شد.


اما 5 نماينده اقليت هاي ديني در مجلس دهم ضرورتآ جايگاهي استثنايي خواهند داشت كه با توجه به تعيين كننده بودن آراي آنان مورد توجه هر سه گرايش اصلاح طلبان – اصولگرايان و مستقلين خواهند بود و اگر بتوانند بازي سياسي خود را به درستي طراحي بكنند و بر اساس شرايط پيش رو و موضوعات مهم پسا برجام ، و استفاده از لابي گري هاي جوامع خود در كشورهاي مختلف براي هموار نمودن و فضاسازي براي برنامه هاي دولت در امور اقتصادي و سياسي ،وزن زيادي را در مجلس آينده خواهند داشت كه اين ويژگي منحصر بفرد خواهد بود. از طرفي ورود اكثريت نمايندگان جديد و بي تجربه قانون گذاري در مقايسه با تجربيات نمايندگان با سابقه اقليت هاي ديني در مجلس ، فضاي لازم را براي 5 نماينده اقليت ديني هموارتر خواهد كرد.

هر چند تعداد 64 نفر از نمايندگان در مرحله دوم مشخص خواهند شد اما با توجه به اينكه در اين مرحله 62 مستقل – 34 اصولگرا – 32 اصلاح طلب و 34 اعتدالگرا وجود دارد ( تعداد نامزدهاي راه يافته به مرحله دوم دو برابر تعداد نمايندگان باقي مانده از مجموع 290 نفر مجلس مي باشد). انتظار نمي رود كه تركيب مجلس با شرايط فعلي تغيير زيادي بكند.