نقشه گلي سيپار

نقشه گلي سيپار

گفته مي شود اين لوح گلي كه در حدود سال ١٨٠٠ ميلادي در سيپارِ عراق يافت شده قديمي ترين نقشهء جهان مي باشد. اين لوحهء گلي در حاشيهء رودخانهء فرات كشف و در سال ١٨٩٩ در معرض ديد عموم قرار داده شده است. 
اين لوح آسيب ديده متعلق به ٦٠٠ ق. م. مي باشد. اندازه هاي اين لوح ١٢٢*٨٢ ميلي متر بوده و يك تصوير كلي از جهان يا لااقل آنچه بابلي ها در آن زمان از جهان كشف و تصور مي كردند به ببيننده مي دهد. 
اين نقشه شامل بين النهرين مي باشد كه بابل را در مركز آن نشان مي دهد وبا طرح هاي حك شده و خطوط ميخي تزيين شده است.در اين نقشه بابل توسط دايرهء متحدالمركز احاطه شده است كه نماد دريا مي باشد.اين دريا، درياي نمك و يا آب تلخ ناميده مي شود. 
در كنار بابل، آشور و عيلام نيز نام برده شده اند. هشت منطقهء سه گوش كه نماد"منطقه" و يا "جزاير " هستند درياي نمك را احاطه كرده اند. ب روي هر يك از اين سه گوش ها فواصل، توضيحات مربوط به هر منطقه، توضيحاتي در وصف قهرمانان و يا اَبَر اهريمناني كه در هر منطقه زندگي مي كنند نقش بسته است. 
باتلاق جنوبي در قسمت تحتاني نقشه بوسيلهء دو خط موازي نشان داده شده است. و خط منحني بالاي نقشه رشته كوه زاگرس را نشان مي دهد. رود فرات از كوه هاي بالا جريان پيدا مي كند، از بابل مي گذرد و به باتلاق پايين مي ريزد. 
در وسط نقشه هفت ناحيه مشخص شده اند كه بنظر مي رسد نماد شهرها باشند. بخاطر صدمه اي كه نقشه ديده است اينگونه استنباط مي شود كه سه جزيرهء گوشهء پاييني نقشه ناپديد شده باشند. 
در اين نقشه نام سه جزيره به شرح زير آمده اند:
•مكان طلوع خورشيد
•خورشيد پنهان شده و چيزي قابل روئيت نيست
•فراي پرواز پرندگان
اين نقشه به اين دليل در نوع خود بي نظير است كه علاوه بر پرداختن به جزئيات منطقهء بين النهرين ، براي اولين بار جزاير موجود در دريا را نيز شامل مي شود. و اين نشان مي دهد كه ساكنان بين النهرين دريا را پايان دنيا نمي دانسته اند، بلكه پا را فراتر نهاده و به اكتشاف دريايي دست زده اند و جزاير موجود در خليج فارس را حتي نامگذاري كرده اند. 

در اين نقشه به طور اعم ٢٢ منطقه بر روي نقشه نشان داده شده است:
١- كوه
٢- شهر
٣- اورارتو
٤- آشور
٥- دِر
٦- ناشناخته
٧- باتلاق
٨- عيلام
٩- كاريز
١٠- بت ياكين
١١- شهر 
١٢- هابان
١٣- بابل( كه بوسيلهء فرات دو قسمت شده) 
١٤-١٧ دريا (آب نمك) 
١٨-٢٢ سمبل هاي اساطيري
اين لوح در موزهء انگلستان نگهداري مي شود. 

 

By M R Reese