نطق جناب آقاي آتور خنانشو ۱۳۶۵/۱۰/۱۶

نطق جناب آقاي آتور خنانشو ۱۳۶۵/۱۰/۱۶

نطق جناب آقاي آتور خنانشو نماينده محترم آشوريها و كلدانيها در دومين دوره مجلس شوراي اسلامي

دوره: دو               جلسه شماره ۳۵۹        تاريخ: ۱۳۶۵/۱۰/۱۶​          رئيس جلسه: آيت الله هاشمي رفسنجاني

بيانات قبل ازدستورآقايان :خنانشووعلي اكبرناطق نوري

رئيس _سخنرانان قبل ازدستوررادعوت كنيد.

منشي _آقاي خنانشونماينده آشوري ها وكلدانيان آقاي ناطق نوري نماينده تهران.

خنانشو_بنام خدا، سلام برامام امت رهبرگرانقدرانقلاب اسلامي ،سلام برشهيدان ومفقودان واسراي جنگ نابرابر، تحفه استكبارجهاني، سالم برمسيحيان راستين عالم پويندگان حقيقي آموخته هاي حضرت مسيح (ع) ،سلام برهموطنان آشورمان كه همواره درسنگرانقلاب حضوردلگرم كننده داشته اند. درسال تازه ميلاد حضرت مسيح سپاس جامعه آشوري هاي ايران راازپيام دلگرم سازرئيس جمهوري ميهنمان وازحركت هاي به حق دولت جمهوري اسلامي اعلام ميدارم ،

سال تازه ميلادي رابه هنگامي آغازميكنيم كه توشه سياست بازان شرق وغرب بمب هاي آتش زارادرستهاي ديوانه اي ميگذارند كه برمردمان بي گناه اين سرزمين به عنوان هديه بابانوئل نثاركند.

درهمين سال تازه اي كه سياست بازان غربي به خلاف آموخته هاي حضرت مسيح مرگ ونابودي رابراي انسان ها به ارمغان مي بردند.وريگان ها وتاچرها درخت كريسمس مظهر صلح وآرامش راچراغاني مي كنند وبمب هايشان رابراي مسيحيان نيكاراگوئه ،ايرلندهديه مي برند وره توشه مرگبارخودرابا همت ديگران راهي ميهنمان مي كنند واينان خود راپويندگان راه حضرت مسيح مي دانند.اماباكي نيست، چرا كه مسيح است كه ميگويد((بنابراين ،مابادليري تمام ميگوئيم خداوند مددكننده من است وترسان نخواهم بود)) آنچه راكه يك آشوري ايراني درطول دوران آموخته است حضوريك پارچه ويك رنگ درتمامي حركت هاي اين سرزمين بوده است. آنچه راكهيك آشوري ايراني دانسته است دلباخته ودلبسته هموطن خودبودن واورا درغمها وشاديهايش شريك بودن است. بااين تصوروانديشه هنگامي كه تاريخ ميهنمان شاهدويورش مغول ميشود ظهورجنگ آوران نامداري رامي بينيم كه هنوزيك آشوري ايراني درخاطره ها ويادهايش دارد((شاليتا))و((شاليتاها))ره آورد مقاومت دربرابرمغولانند، نوعروساني كه زيورهاي عروسي رابه تن كرده ودركنارمردانشان به جبهه هاي نبرد بامغولان شتافته يادگاراين دوران اند كه هنوزهم اين آئين راگرامي ميداريم ((قاطينا))و((قاطيناها))به هنگام يورش هاي ديگر همچون يورش روم مسيحي ظهورمي كنند ومي جنگد اكنون تاريخ حضور((شاليتاها))و((قاطيناهاي)) آشوري رادرجبهه نبردباصداميان كه معجزه آفريني مي كنند دركناربرادان مسلمان خود شاهد است. سپاه شهدائي كه آشوريان نثارمهين اسلاميمان كرده اند گواه اين ادعاست. درهمين پهنه است كه آشوري ايراني تمامي آئين ها وسنت هاي فرهنگي واجتماعي خود را همچنان كه صادقانه سينه به سينه مانده است زنده نگاه ميدارد ودردمظلومانه آشوري عراقي راكه كليساهايش را صداميان ويران مي كنند،روستاهايش رابه بهانه هاي واهي بمباران مي كنند وآنها راآواره هرگوشه دنيا مي سازندمي فهمد. گواه اين ادعا هم حضوربيش از۴هزارپناهنده آشوري عراقي درميهن ما مي باشد.دركنفرانس همياري بامردم عراق كه به لطف جمهوري اسلامي شاهدحضورنمايندگان مبارزان آشوري عراقي درآن هستيم مي بينيم كه اهريمني چون صدام، مغولي چون همتاهايش چگونه قومي مظلوم راتاروماركرده است. سپاسمان ازگردانندگان كنفرانس همياري بامردم عراق ازاين است كه ازهم اكنون به حقوق ازدست رفته وناديده گرفته اين مظلومان توجه داردوحقانيت زبان وفرهنگ آشوري عالي عراقي رامحترم مي شمارد يعني درست آ، چيزي كه صداميان به گونه اي اهانت آميزبرآن خط بطلان كشيده اند. آشوري هاي ايراني باقيام يكپارچه ميهنمان در۲۲بهمن باتقديم خيل شهداءخود درپيشبازاين قيام برخاستند وهمواره درسنگرانقلاب ماندند. تاريخ ميهنمان شاهد حضوربه حق جامعه آشوري ها درتمامي حركت هاي سياسي واجتماعي بوده است .اين جامعه هيچگاه خود راجدا ازبافت يكپارچه ملت ايران نميداند وطبيعتا"ميخواهد كه مسائل آن نيزدربطن اين جامعه گشوده شود. مثلادر زمينه آموزش وپرورش تدريس علوم ديني وزبان آشوري ،مديريت مجتمع آموزشي كادرمدرسين به سبب عدم آشنائي به مسائل خاص زبان وفرهنگ آشوري ، گونه اي ناهماهنگي پديدآمده است كه جادارد مسوولان آموزش وپرورش به آن توجه مبرم نمايند چرا كه ميهن ماجايگاه رشدوجلوه گري زبان وفرهنگ آشوري بوده است وجمهوري اسلامي مابرزنده نگاهداشتن آنها تأكيد دارد. طبيعي است باكمي بي توجهي به مسائل هرچند كوچك آموزش زبان آشوري يامديريت مجتمع هاي آموزشي ومدرسين آن دلسردي برفضاي آموزشي ماحاكم خواهد شد كه اين درخورجامعه انقلابي ميهن ما نيست .درزمينه مسكن نيازجامعه آشوري به سبب سطح پائين درآمدها بسيارمحسوس است كه البته بااختصاص دادن زمينه هاي مناسب درقالب شركتك هاي تعاوني ميتوان تاحدي مشكل مسكن راحل كرد. درزمينه ورزش نيزبه سبب آنكه دررژيم گذشته هيچ اقدامي جهت بهبود وبرآوردن نيازهاي جامعه ورزشي مانشده است متأسفانه به لحاظ فقدان زمين هاي ورزشي ،ورزشگاهها ،باشگاه ها، وتيم هاي ورزيده آشوري كمبودهائي محسوس به چشم ميخورد.

ترديدي نيست كه اين گره هاي كوچك وكمبودهاباحسن نيتي كه درمسوولان مملكتي سراغ دريم بازشده ورفع خواهد شد. البته لازم به يادآوزي است كه درزيمنه هاي ورزشي شاهد فعاليت هاي تازه چشمگيري بودهايم . برگزاري جشنواره ورزشي ((نيسان))دربهارازجمله اين تلاش ها بوده است. تجديد حيات اين جشن سنتي نشانه توجه به سنت هاوآداب ورسوم خاص آشوري هاست . درسال هي پس ازپيروزي انقلاب آشوريهاي ايران آئين هاي ديني واجتماعي خود رچون اعياد مذهبي وجشن هاي ديني ((شارا))وآئين نامه هاي((عروس آرائي ))و((آبريزان))راهرساله باشكوه بسيارگرامي داشته اند. دراين ميان لازم است ازياري هاي وزارت ارشاد اسلامي وسازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي به جامعه آشوري هاي ايران درانعكاس دادن وسيع اين آئين نامه سپاسگزاري كنم همين دلگرمي سبب شده است تاانجمن هاي روستائي كه هب شكلي مردمي پس ازانقلاب اسلامي در بطن جامعه ماتشكيل شده اند جزوفعاليت هاي خيريه بازسازي ومرمت ده ها كليسا وابينه تاريخي درسطح ميهمنمان بپردازند.درهمين جا حركت وحشيانه صداميان رادرويران ساختن ده ها كليساي تاريخي آشوري رادرعراق به عنوان عملي ننگ آوركه تاريخ هرگزآن راازياد نخواهد برد محكوم مي نمايم شايد دراين روزهاي نخستين سال تازه ميلادي جوامع جهاني به آينده ومانع اين حركت هاي ددمنشانه وويرانگرصداميان گردند. جا دارد كه ازروحانيون مبارزآشوري وعراقي كه زندگي خود رابه دست جلا دان صدامي ازدست داده اند ستايش كنم وياد آنهارادركنارده ها همرزم روشن فكر آشوري عراقي زنده نگاهدارم وآموزش وروح آنها راازديدگاه خداوند بطلبم.كشيش مبارزه ((زايادرگنه)) ازجمله آخرين روحانيوني بودكه به دست يعثيون درشمال عراق به شهادت رسيدبارديگرباسپاس ازتمامي الطاف دولتمردان جمهوري اسلامي درحرمت نهادن به آئين هاي ديني واجتماعي آشوري ايران آرزودارم كه سال تازه ميلاد مسيح سال پيروزي حق عليه باطل باشد ،سال پيروزي براي جامعه ميهنمان كه جنگ باريا كاران ومزدوران خود فروخته راتجربه كردوآزمود به گفته حضرت مسيح: ((خوشابه حال كسي كه متحمل تجربه مي شود زيراكه چون آزموده شد آن تاج حياتي را كه خداوند به محبان خود وعده فرموده است خواهد گرفت.

وقتي باقي مانده باشدبه آقاي حسيني زاده مي دهم. خيلي متشكرم.