نطق جناب آقاي دكتر سرگن بيت اوشانا ۱۳۵۸/۱۱/۱۶

نطق جناب آقاي دكتر سرگن بيت اوشانا ۱۳۵۸/۱۱/۱۶

 نطق جناب آقاي دكتر سرگن بيت اوشانا نماينده محترم آشوريها و كلدانيها در اولين دوره مجلس شوراي اسلامي

دوره: اول               جلسه شماره ۱۰۹        تاريخ: ۱۳۵۸/۱۱/۱۶          رئيس جلسه: اكبر هاشمي رفسنجاني

 

بيانات قبل ازدستورآقايان : دكتربيت اوشا نا، خلخالي، دكترميلاني حسيني 

رئيس ـ سخنرا نان قبل ازدستور رادعوت كنيد. 

منشي ـ آقاي دكتربيت اوشانا نماينده مردم آشوربفرماييد . 

دكتربيت اوشا نا ـ به نام خداوندوبه نام ملت قهرمان وشهيدپرور ايران وبه نام زحمتكشان ومستضعفان جهان . نمايندگان گرامي خواهران وبرادران، قبل ازشروع به هرسخني به عنوان يكي ازنمايندگان اقليت هاي مذهبي رسمي كشوركه افتخار عضويت دراين مجلس ا نقلابي وسرنوشت ساز را دارم وظيفه خودميدانم كه درود بي پايان خود وافراد جوامع اقليت هاي مذهبي را نثار رزمندگان دليروجان بركف نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي، سپاه پاسداران ا نقلاب ، افراد بسيج وسايرنيروهاي مردمي نموده وپيروزي اين فرزندان شايسته وحماسه آفرين ملت را برمتجاوزين وقره نوكران امپرايا ليسم مسألت نمايم. واجازه مي خواهم به مناسبت سالروزبازگشت ظفرمند امام امت وپيروزي انقلاب اسلامي سپاس بيدريغ قاطبه ملت وبه خصوص موكلين خودرا به حضورمبارك يگانه رهبرواميد زحمتكشان ومستضعفين حضرت آيت الله العظمي امام خميني تقديم نمايم. ( حضارصلوات فرستادند ) قبلاً درنظرداشتم به عنوان نطق قبل ازدستور درباره دومطلب كه يكي از آنها نيازمندي ها وخواستهاي برحق اقليتهاي مذهبي است مطالبي به عرض نمايندگان محترم برسانم .ولي با آنكه خواستهاي جوامع رسمي ديني از هرنظرودرارتباط با انقلاب وفانون اساسي جمهوري اسلامي مهم وقابل طرح است.

ولي درچنين شرايطي كه ميهن انقلابي وجمهوري اسلامي موردعلاقندما درگيرمسائل مهم تراست، ترجيح دادم كه مطلب مربوط افليتها راازمسيرديگري بامسئولين اجرائي مطرح نمايم.خوشبختانه به اطلاع هم كيشان خودميرسا نم كه مسئولين اجرائي باعلاقه كامل وصدوردستورات لازم رفع همه مشكلات وايجاد تسهيلات را مدنظرقرارداده اند. مطلب دوم مربوط به پزشكان وبيان خدمات بي شائبه وايثارگرانه اين قشردانشمندوحافظ صحت وسلامت مردم مااست. من انكارنميكنم كه دربين ۱۶۲۰۰نفرپزشك وياچندين ده هزارنفرديگركه به عنوان پرستار، بهياروتكنسين هاي مختلف،پيراپزشكي كه وظايفسنگين اموردرماني وبهداشتي كشوررابه عهده دارند،افرادي هم پيدا مي شوندكه بااعمال خودموجب بدنامي دنياي پزشكيشده اند. ولي به هيچ وجه منكرنتوان بودكه پزشكان وسايرصنف هاي وابسته دررابطه باانقلاب وبخصوص دررابطه باجنگتحميلي امپرياليسم ومتجاوزين عراغي ثبت نمودندكه فرزندان راستين ملت همگام بامردم مباشند. واگرچناچه افرادي پيدا بشوندكه هنوزهم لذايذوافسونهاي رژيم طاغوت ومكروحيله هاي امپرياليسم آنها را افسون ميكندوقادرنيستندپلهاي پشت سر خودرا خراب كرده وبه آغوش ملت زحمتكش وبخشنده خودپناه آورند . وظيفه وزارت بهداري وسازمان نظام پزشكي است كه به منظور ايجاد روابط سالم وانساني بين پزشكان ومردم قبل ازهر اقدام ديگردست اينگونه افراد غيرقابل اصلاح را ازاين حرفه مقدس كوتاه نمايند . لازم ميدانم اززحماتي كه وزرات بهداري وبهزيستي، هلال احمر كميته

امداد امام وبنياد شهيددرتجهيز وسازمان دادن به گروههاي پزشكي واعزام آنان به جبهه جنگ متحمل شده ا ند تشكر نمايمم ويادآوري كنم كه تقريباً اكثريت قريب به اتفاق پزشكان ومتخصصين دراين جهاد مقدس شركت نموده وپاداشي جزرضايت خاطرمصدومين وهم ميهنان عزيز خودندارند دوسال ازانقلاب مردمي وضدامپريالستي مابه رهبري پيامبري پيامبرگونه امام امت ميگذرد مادرجهاني زندگي ميكنيم كه به طوردائم درحال تكامل وتحول است تكامل روندي است روبه پيشرفت وبرگشت ناپذير وبدين جهت اكثرمتفكرين آنرا به تيرزمان تشبيه نموده ا ند انقلاب اجتماعي هم خارج ازاين روند تكامل نيست بااين تفاوت كه تيرزمان انقلاب ضمن پيشرفت دربرخورد با مقاومت واصطكاك ازسرعت آن به تدريج كاسته ميشودوبراي رفع اين نقيصه امروزبا توجه به پيشرفت علم وتكنيك به جاي تيرزمان اصطلاح موشك زمان به كاربرده ميشودبازدارنده يافته وبه سطح عاليتري ازدرجه تكامل ارتقاء يابد. درشرايطي كه امپرياليسم وعوامل داخلي وخارجي آن درنقش نيروهاي مرتجع وبازدارنده ومخرب وهرروزازروزقبل مشغول طرح توطئه هاي گوناگون بوده وانقلاب پبشرفت آنرامورد هدف قرارداده است وظيفه همه نهادهاي انقلابي است كه باتهيه ذخايرانرژيتيك وقدرت آفرين برسرعت تكامل انقلاب بيفزايند. انقلاب قدرت خودرا مانند هرفنون زنده درانجام وظايف خود پيدا ميكند ازآن جمله : 

۱ ـ تقسيم اراضي به طوركامل وبراساس قانوني كه به تصويب شوراي انقلاب رسيده است كشاورزان ودهقانان رابه چنان نيرويي علاقمندوپشتيبان انقلاب انقلاب تبديل خواهد نمود كه تا به حال هرگزديده نشده است علاقه كشاورزان به داشتن زمين ازآن خودآنچنان عميق است كه هيچ چيز به جزانجام خواست آنهاهمه ماست نميتواند جايگزين آن باشدكريم خان زندهيچ كارمهمي به جزكمي دلسوزي ومحبت براي رعايا انجام نداد ووكيل الرعايا لقب گرفت خاطرجمع باشيد اگرچنانچه خواست دهقانان دراجراي كامل تقسيم اراضي به خصوصي بندج آن مورد موافقت واجراءقرارگيرد. انقلاب به يكي از بزگترين منابع وذخاير خود دست خواهد يافت .

۲ ـ ازبين بردن بيكاري ، بيكاري اين بلاي خانمان سوز رابه جز ازراه اقتصاد برنامه نمي توان ازبين برد خوشبختانه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چنان چهارچوب روشني براي رشداقتصاد ميهن ما تهيه نموده است كه انجام اين مشكل با جلب مشاركت كارگران قابل حل بوده وبا انجام آن ريشه هاي وابستگي اقتصادي به كلي خواهد خشكيدوبه كارگران وزحتمكشان كه فشار ناشي ازبيكاري بردوش آنها سنگيني ميكنداين امكان را خواهد داد كه مطمئن ترين اقشار مدافع جمهوري اسلامي باشند 

۳ ـ پي ريزي اقتصاد وعادلانه ايجاد رفاه ورفع فقر وبا طرف ساختن هرنوع محروميت درزمينه هاي تغذيه ومسكن كاربهداشت موجب خواهد شد كه افراد ملت باايماني راسخ ازانقلاب درمقابل هرمتجاوزي چون مردمك چشم خود حفاظت نمايند.

۴ ـ يكي ازمشخصات بارزقرن حاضركه ما درآن زندگي مي كنيم اوج گرفتن نهضتهاي استقلال طلبانه وآزادي بخش وضدامپرياليستي است. جمهوري اسلامي ميتواند با اتخاذ سياست خارجي قاطع وپردامنه ترروابط خود را با كشورها ونهضت هاي طرفدارصلح وآزادي واستقلال توسعه داده وبا عنايت به نيروي عظيم مستضعفين جهان هرنوع واهمه اي راازامپرياليسم توطئه هاي گوناگون ورنگارنگ آن ازخود دوركند . اتحاد ويكپارچگي ووحدت كلمه اقشار وعلاقمند به جمهوري اسلامي واستقلال آنرا درپيروي ازخط رهبري امام امت ازخداوند مسألت مينمايم . متشكرم . (عده اي ازنمايندگان ـ احسنت ) 

رئيس ـ ۳ دقيقه ازوقت آقاي دكتر اوشانا براي آقاي خلخالي مانده كه ازهمانجا مي توانيد صحبت كنيدالبته اگرمايليد تشريف بياوريد .