نطق جناب آقاي هومر آشوريان ۱۳۵۷/۰۳/۱۸

نطق جناب آقاي هومر آشوريان ۱۳۵۷/۰۳/۱۸

تنها نطق جناب آقاي هومر آشوريان نماينده محترم آشوريها و كلدانيها در بيست و چهارمين دوره مجلس شوراي ملي

دوره: بيست و چهار               جلسه شماره ۱۷۳        تاريخ:  ۱۳۵۷/۰۳/۱۸          رئيس جلسه: مهندس عبدالله رياضي

رياست محترم مجلس شوراي ملي

بانهايت احترام اختصاص كرسي خاص نمايندگي در مجلس شوراي ملي براي هر يك از اقليت‌هاي مذهبي رسمي در ايران به اين منظور است كه اين اقليت‌ها نماينده خاص خود را در داخل جامعه خويش انتخاب نمايند، طبعاً اين هدف قابل ستايش قانون اساسي كشور موقعي تحقق پيدا مي‌كند كه هم نماينده منتخب و هم رأي‌دهندگان از افراد خود جامعه اقليت مذهبي باشند، زيرا آنان هستند كه به تمام مسائل و مشكلات و نيازمندي‌هاي خاص اقليت خود واقف مي‌باشند. در حالي كه در شرايط رأي‌دهندگان لايحه جديد انتخابات براي تحقق اين هدف هيچ‌گونه پيش‌بيني خاصي نشده است و شرايط به گونه‌اي است كه همه افراد واجد شرايط مي‌توانند به نمايندگان اقليت مذهبي رأي بدهند و در صورتي كه قانون به همين وضع فعلي تصويب شود، جامعه اقليت‌هاي مذهبي با توجه به قلت تعداد آنان در برابر اكثريت ممكن است نتوانند نسبت به انتخاب نمايندگان مورد نظر خود اعمال نظر نمايند. از اين رو پيشنهاد مي‌شود تبصره زير به ذيل ماده ۲۳ لايحه قانون انتخابات اضافه شود:

تبصره ۲ از ماده ۲۳ لايحه انتخابات:

در خصوص انتخابات نمايندگان اقليت‌هاي مذهبي رسمي در مجلس شوراي ملي رأي‌دهندگان علاوه بر شرايط كلي مقرر در ماده ۲۳ بايد در هر مورد از افراد اقليتي باشند كه در انتخابات آن شركت مي‌نمايند.

با تقديم احترام - هومر آشوريان.