تاريخچهء پرچم آشور نوين

تاريخچهء پرچم آشور نوين

پس از آغاز بكار اتحاد جهاني آشوريان Assyrian Universal Alliance در سال ١٩٦٨و نياز ملت آشور به داشتن يك پرچم رسمي و ملي و درك اين نياز مهم وپس از تلاش بي وقفهء اين نهاد، تعدادي از هنرمندان  براي رفع نياز فوق و ارائهء يك طرح ويژه براي پرچم، انتخاب شدند. نظريات و و پيشنهادات انها از سرتاسر دنيا به AUA ارائه شد. حاصل اين تلاش، شمار بزرگي از طرح ها بود كه هر كدام بطور جداگانه تحت بررسي قرار گرفت. پس از بررسي هاي دقيق انها طرحي را انتخاب كردند تا به بهترين وجه، ماهيت آشوري در گذشته و حال نمايان كنند. 

در سال ١٩٧٤، در ششمين كنگرهء AUA در ايالات متحده، شهر نيويورك، طرح هنرمند آشوري اقاي جورج بيت اتانوس از تهران، انتخاب شد. دليل اصلي انتخاب اين طرح، با اينكه خود هنرمند طرحي از خود ارائه نداده بود، اين بوده است كه او توانسته بود شكوه امپراتوري باستاني آشور و هم جوشي حال و گذشته را در اين طرح ارائه دهد. در اين هنرمند توانسته بود با موفقيت پلي روي شكاف شكوه آشور گذشته و آشور امروز و آرزوهاي ملت آشور بود. 

اين پرچم با زمينه سفيد و خروج سه موج از هر زاويهء ستارهء چهار پر طراحي شد. در مركز آن، ستاره كره اي طلايي را احاطه كرده كه سمبل شمش خداي خورشيد است كه به زمين حياط مي بخشد. 

٤ پر ستاره به رنگ روشن است كه خوشحالي و آرامش را مي رساند. خطوط موجب كه از چهار گوشهء ستاره اشتقاق مي يابند به چهار گوشهء پرچم مي رسند. اين خطوط در مبداء نازك و هرچه از ان دور مي شوند. آنها نشانهء سه رود مهم جاري در سرزمين آشور هستند. رنگ ابي رودخانه ء بزرگ فرات است كه دلالت بر فراواني دارد. در مركز رودخانهء پراب ذاب به رنگ سفيد ديده مي شود كه نماد صلح است. در زير رودخانه خروشان دجله به رنگ قرمز به تصوير كشيده شده است كه غرور ملت آشور را نشان مي دهد. طرز پديدار شدن اين سه روزخانه و نحوهء كشيدگي انها از مركز به سمت خارج نشان دهندهءتوسعه و گسترش.. علم.. فرهنگ.. و دانش.. توسط امپراطوري آشور به تمام نقاط جهان و پيوند انها به سرزمينشان كه در مركز ستاره ترسيم شده است. 

بالاي ستاره و بصورت معلق در هوا، تصويري از خداي آشور، خداي مطلق ديده مي شود. اين خدا در ميان پرچم در ميان دايره اي تصوير شده و بال هاي عقاب وش خود را كاملاً گسترانيده است. آشور كمانش را كشيده و تيري در ان نهاده و آماده پرواز است. اين خدا به همان رنگ و صورتي ترسيم شده كه در تصوير اصلي سراميكي ان در موزهء انگلستان ديده مي شود. در اخر و در بالاي پرچم نشان سلطنتي سرگون دوم ديده مي شود كه نشان دهندهء قدرت و تمدني است كه آشوريان به ان دست يافته اند.