نطق جناب آقاي آتور خنانشو 1367/04/23

نطق جناب آقاي آتور خنانشو 1367/04/23

نطق جناب آقاي آتور خنانشو نماينده محترم آشوريها و كلدانيها در سومين دوره مجلس شوراي اسلامي

دوره: سوم               جلسه شماره 18        تاريخ: 1367/04/23          رئيس جلسه: مهدي كروبي

خنانشو: به نام خدا با سلام به رهبر عاليقدر و مردم شهيد پرور ايران و با تشكر از عموم آشوري هاي ايران كه اينجانب را براي بار دوم به عنوان نماينده خود انتخاب كردند.

آشوريهاي جهان در تابستان ، در همين ماه، ماه تموز آئين كهن و ديرين تموز، مظهر باوري گياهان را گرامي ميدارند، تموز، خورشيد زندگي است و پاك نگهدارنده آتش. در آئين تموز، هنگامي كه تموز به دنياي زيرين ميرود تا د ر نيستان و بهاران همراه با ايشتار، مظهر باروري ، باسيزه زاران، ظاهر گردد، مشايعت او را گرامي ميدارند. در ماه تموز ، آئين آب ريزان يا نوسردايل ، با پاشيدن پاكيهاي آب به روي هم ، جشن گرفته ميشود، آئين تموز ، نشانه غلبه تموز بر مرگ و دنياي مردگان است. امسال تموز را به هنگامي كه خوشامد گفتيم كه دستهاي نامباركي از دنياي مردگان بدرآمد و دهها خدمه و مسافران بيگناه هواپيماي مسافربري ايرباس ايران را راهي پاكيهاي آبهاي خليج فارس ساخت. آشوريهاي ايران همراه با آنها آشوريهاي جهان، با بهت و ناباوري اين حادثه غريب و درناك را كه فقط ميتواند ارمغان ابرجنايتكاران باشد محكوم ميكنند. سرنگون ساختن هواپيمائي كه در درون خود ، جزمسافران بيگناه و خدمه متعهد را نداشت ، چه رهتوشه اي ميتواند براي ريگان داشته باشد؟ آنان كه گدائي حضور ناوگانهاي آمريكا را در خليج فارس ميكردند با ديدن چنين فجايعي، در خلوت وجدان خود چه ميگويند؟ اين بار وجدان بسياري از كشورهاي جهان بيدار گشته و اقدام وحشيان آمريكا را محكوم كردند ، اميد است كه در تمامي اقدامات بدر از عدالت و انسانيت اين شيوه را بكار گيرند. ترديدي نيست كه ما داد خود را خود خواهيم ستاند. ميدانيم خداوند بار مظلومان و حليمان و فروافتادگان است . ما را از تكنولوژي مرگبار يا تحفه هاي رنگ وارنگ آن در غرب، باكي نيست، چرا كه ميدانيم پيروزي از آن ماست، همچنان كه پيروزي تموز وايشتار ، بر دنياي مردگان ، بر دنياي شريران ودوزخيان حتمي است. اين آخرين ترفند ناخجسته ، حلقه ديگري از زنجير مرگباري است كه شيطان بزرگ بر گرده پير مقاومت اين ملت مظلوم فرود ميآورد. هنوز صداي دلخراش موشكهاي دشمن زبون و فرود نامباركشان بر خانه هاي مسكوني در گوشمان طنين انداز است و همراه با شهداي ميهن مان در اين آتش بازي دشمن، خانواده هاي آشوري نيز در خانه هايشان به خيل شهدا پيوستند. خانواده گرانقدر اوديشو ، در خاموشي شب در سكوت خانواده مباركشان ، به شهادت رسيدند و حضور هزاران آشوري در آئين سوگ اين خانواده در زير موشكهاي دشمن مشتي آهنين بر پوزه استعمارگران بود. حلقه زنجير مرگبار ديگر ، فرود بمبهاي شيميائي در حمله هاي زبونانه دشمن به خانه ها و كاشانه ها بود، مگر ميتوان خاطره دردناك حمله شيميائي به حلبچه را از ياد برد كه صدها تن را با فجيع ترين مرگ روياروي كرد؟ حتي دلمان را به يك بيانيه محكوميت از سوي مجامع مثلا حقوق جهاني ، خوش نكردند، اين تاوان صداقت ، تعهد و ايمان ملتي است كه شانه ها را براي قدمهاي استعمار ، بر زمين نمي سايد. اين تاوان مبارزه خستگي ناپذير با ظلم و ظالمان تاريخ است. حالا تردستي تازه آمريكا را تماشا كنيد كه چگونه ميخواهد بر خليج فارس چنگ بزند و گدائي مرتجعين منطقه را پاسخ بگويد.

همانهايي كه زائران بيگناه به مسلخ شهادت كشاندند امروز حضور ناميمون خود را در خليج فارس ، تحميل ميكنند. و باز در آستانه تموز و آئين نوسردال بود، كه جامعه آشوريهاي ايران سرباز رشيد خود را ، هرمز باباخائيان ، از اروميه در خيل شهداي آشوري در جنگ تحميلي ، نثار ميهن كرد. اگر همواره اميد بازگشت تموز در نيسان ودر بهاران و زايش طبيعت، در دل هر آشوري جاي دارد،‌جاودانه بودن اين آفرينندگان سپاه شهداء ، قلبمان را پراميد ميكند. آئين به خاك سپاري شهيد هرمز باباخائيان، همراه با ديگر شهداي ميهن در اروميه ، با حضور هزارات مسلمان و مسيحي در خيابانهاي اين شهر، يكپارچه مقاومت و ايستادگي ايمان و تعهد و بردباري بود، آنجا گفتيم : ما را از يورشهاي زبونانه شما ابرقدرتها ، شما مظهر ظلم جهاني باكي نيست. گفتيم ، يگانگي تمامي آحاد ميهن مان چه مسلمان ، چه مسيحي، چه يهودي و چه زرتشتي، نشانگر اعتقاد و اعتماد ما به جامعه ايران است. جا دارد در اينجا از آشوريان مبارز استراليا كه تظاهرات عظيمشان چهره كريه صداميان و با آنها ابرجنايتكاران را رسوا كرد سپاسگزاري كنم. وقت آنست كه جامعه جهاني آشوريها و مسيحيت ، به تبعيت آشوريهاي استراليا ، حركتهاي ددمنشانه بعثيون را محكوم كرده و صداي دادخواهي ما را فرياد كنند. همچنانكه در نيستان، در بهاران تموز همراه با اشتار ، مظهر باروري بر مرگ و دنياي مردگان، پيروز ميشوند ، اميد آن داريم كه نيستان پيروزي و بهاران پيروزي را شاهد خواهيم بود. آئين نوسردايل به معناي آب پاشيده در راه خداوند ، باميد بازگشت ، سرآغاز آئين هاي سنتي وديرپاي آشوري است كه جشنواره نيستان، در بهاران پايان ميگيرند آشوبهاي ايران، اين آئين هاي مانده ازدوران را زنده نگاهداشته و هر بار آنها را با شكوهي بي همتا گرامي ميدارند. تجديد حيات اين آئين ها را مديون همرايهاي صميمانه ارگانهاي زيربط و بويژه وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي و سازمان صدا و سماي جمهوري اسلامي ايران ميدانند اميد است كه مجلس سوم پاسدار ونگاهبان آداب و سنن وفرهنگ مردمي اقوام جامعه مان باشد. مجلس دوم، با تأكيدبر خواستهاي اقليتهاي ديني در لايحه مدارس غيرانتفاعي ، توانست مشروعيت اين خواستها را به اثبات برساند ، اما متأسفانه در برگزيدن مديران اين مدارس، خواست اين جوامع را جامعه عمل نپوشاند كه اميدواريم ، در آينده شاهد عملي شدن اين درخواستها باشيم. مجلس دوم در لايحه استخدامي ارتش ، با وجود تأكيد مكرر نمايندگان اقليت ، نتوانست خواست ما را عملي سازد. در زمينه هاي فرهنگي و بويژه آموزش و پرورش، با وجود صراحت قانون اساسي در محفوظ داشتن حقوق اقليتها ، هنوز د برخورد با مسؤولان اداري و سازماني به هنگام اجراء برخي از خواستهايمان سوء تفاهمات و تفسيرهايي نادرست اعمال ميشود كه سبب كندي حركتهاي فرهنگي و آموزشي جامعه‌آشوريهاي ميگردد. كه اميدواريم اين گره نيز در برخوردهاي مسئولانه با آن و احتمالا با تصويب قوانين جديد بر اساس قانون اساسي ميهن مان گشوده شود. ترديدي نيست ملتي كه اين چنين صبورانه گره هاي بزرگ ناشي از جنگ با ابرقدرتها و ظالمان تاريخ را گشوده است. ميتواند زمينه ساز تفاهم بيشتر در برخورد با مسائل كوچكي از اين دست بويژه در زمينه هاي فرهنگي و آموزشي موفق گردد. اميد آنكه با فرا رسيدن نيسان پرطراوت و رنگين با بوي خوش بهاران شاهد پيروزي ملت يكپارچه ميهن مان در تمامي سنگرهاي انقلابي، در جبهه و پشت جبهه باشيم متشكرم.