آلفونس مينگانا

آلفونس مينگانا

او متولد ١٨٧٨ در شرانش، دهكده اي در نزديكي زاخو (عراق كنوني) - وفات ٥ دسامبر ١٩٣٨ در بيرمنگام انگليستان.مانند تمامي آشوريان منطقهء زاخو، خانوادهء او به كليساي كلداني كاتوليك تعلق داشتند. پدر او پائولوسو مادرش ننو نام داشتند. او هفت خواهر و برادرش داشت.  

او يك آشوري الاصل و متخصص الهيات، تاريخدان، آشورشناس، خاور شناس و كشيش بوده و بيشتر به دليل جمع آوري كلكسيونش معروف به كلكسيون مينگانا Mingana collection شهرت دارد. اين مجموعه شامل نسخه هاي خطي خاورميانه باستان مي باشد. در سال ١٩١٣، مينگانا با دعوت جي. رِندل هريس، مدير مطالعات Woodbrooke Quaker study Center به بيرمنگام امد. و دو سال را در وود بروك گذراند و در همانجا بود كه با همسر آينده اش اِما صوفي فلور، دانشجوي نروژي، آشنا شد. آنها در سال ١٩١٥ ازدواج كردند. در همان سال مينگانا، به استخدام كتابخانهء جان رِيلندز در شهر منچستر در امد. جايي كه نشخه هاي خطي عربي كتابخانه فهرست بندي مي شدند. او تا سال ١٩٣٢، و تولد دو فرزندش جان و ماري در منچستر ماند. در همان سال او جان ريلندز را به سمت نگهدار دست نوشته هاي شرقي ترك كرد. 
مجموعهء مينگانا
در سال ١٩٢٤، مينگانا اولين سفر از سه مسافرت خود را به خاورميانه انجام داد تا نسخه هاي خطي عربي و آشوري را جمع كند. اين سفر توسط جان ريلندز و دكتر ادوارد كدبري، صاحب كويكري (نام يك فرقه مي باشد) كارخانهء مشهور شكلات سازي Bourville ,حمايت مالي شد.مينگانا در ووديروك، مجموعه اش را پايه گذاري نمود و در دو سفر بعدي به سالهاي ١٩٢٥ و ١٩٢٩ نيز به تعداد نسخه هاي خطي مجموعه افزود. در سال ١٩٣٢ مينگانا به بيرمنگام بازگشت تا مجموعه اش را فهرست بندي نمايد. اولين فهرست نامهء او، شامل ٦٠٦ نسخهء خطي بين النهريني بود كه در سال ١٩٣٣ منتشر گرديد. نشخهء بعدي، در سال ١٩٣٦ منتشر شد كه شامل ١٢٠ دست نوشتهء مسيحي عربي و ١٦ دست نوشتهء آشوري بود. سومين نسخهء اين مجموعه شامل ١٥٢ دست نوشتهء مسيحي عربي و ٤٠ دست نوشتهء آشوري را شامل مي شود كه در سال ١٩٣٩، يهني دو سال پس از مرگ مينگانا انتشار يافت. مجموعهء مينگانا در Special Collection of University of Birmingham نگهداري مي شود. 

 

منابع: 

 

 Special Collection at www.special-coll. Bham.ac.uk

- Coakley,J. F. (1993) A Catalog of the Syriac Manuscripts in the John Rylands Library, Bulletin of the John Rylands University Library of Manchester, Vol. 75, No. 2, Summer 1993
- Hunt, Lucy-Anne (1997) The Mingana and Related Collection Birmingham: Edward Cadbery Charitable Trust
-Margaliouth,D. S. & Wolege,G. ;1939) A. Mingana: a Biography and Bibliograghy. Birmingham: Selly Oak Colleges 
-Samir, Kahil Samir. "Alphonse Mingana 1879-1937. Selly Oak colleges. Birmingham, 1990.