ماريا ترسا اسمر

ماريا ترسا اسمر

مارسا ترسا اسمر، نويسندهء زن آشوري كه در سال ١٨٠٤ در تل كپه عراق بدنيا امد. او نويسندهء كتاب " خاطرات يك شاهزادهء بابلي" Memoirs of a Babylonian Princess مي باشد. او اين كتاب را در دو جلد ٧٢٠ صفحه اي نوشته است. اين كتاب در اوايل قرن نوزدهم به رشتهء تحرير در آمده و در آن خاطرات سفرهاي ماريا ترسا به تركيه، لبنان، سوريه و اسرائيل امده است. او در كتابش حتي حرم سلطانهاي تركيه را به تصوير كشيده است. در سال ١٨٤٤ اين كتاب به انگليسي ترجمه شد. 

ماريا ترسا توانست با وجود موانع فراواني كه به عنوان يك زن آشوري بر سر راهش قرار داشت، مدرسه اي مخصوص زنان در بغداد احداث كند كه مورد استقبال ميسيونرهاي اروپايي قرار گرفت. كه البته همين ميسيونرها توانستند با پرداخت رشوه به دولت تركيه امتياز آن مدرسه را از ماري بگيرند. ماريا كه غرق خشم و ناميدي بود و از دوستان مسيحي اش زخم ديده بود، در جستجوي پناهگاهي به اعراب بدوي پناه برد. او در ميان اعراب زندگي كرد و به ضبط وقايع روزانهء آنها، عروسي ها و مراسم هاي انها با جزئيات بسيار دقيق پرداخت. 
ماريا ترسا در اروپا به نام پرنسس بابلي معروف است و در فرانسه در گذشته است. 
Memories of Maria Theresa Asmar An Iraqi Woman's Journey into Victorian London(2009),Emily Porter PhD. Fadaat House for Publishing, Distributing and Printing, Amman, Jordan.