مار شيمون يوحنا سولاقاي هشتم

مار شيمون يوحنا سولاقاي هشتم

Shimun VIII Yohanna Sulaga or John Soulaqa or Solaka or Sulacha متولد ١٥١٠ وفات ١٥٥٥ ميلادي، اولين پاترياك كليساي كاتوليكي كلداني؛ بعد از جدايي اين كليسا از كليساي شرق آشور در سال ١٥٥٣ تا ١٥٥٥ بود. اين جدايي به دليل رقابت بين پاترياك ها بود كه در نهايت منجر به ايجاد شكافي دائمي در كليساي آشور گرديد.
در آن زمان در خانوادهء اسقفي Abuna family جانشيني به صورت موروثي بود كه اين خود مخالفان خاص خودش را داشت و مارشمون توسط انهايي برگزيده شد كه مخالف اين جانشيني بودند. او در اين زمينه قدمي برداشت كه تا ان روز در كليساي شرق اشور بي سابقه بود و ان مسافرتش به رم و قبول عقايد كاتوليكي بود كه منجر به ارتقء رتبهء او به پاترياكي در سال ١٥٥٣ بود. البته اين اقدام او بعد از در خواست پذيرفته نشده اش براي پيوستن به كليساي سرياني ارتودوكس بود.
البته مقام پاترياكي او چندان طولاني نبود زيرا بعد از بازگشتش از رم، بدليل وجود مخالفاني در بين پاترياك ها او ابتدا توسط اُتومن، زنداني، شكنجه و سپس در ژانويه ١٥٥٥ اعدام شد. او را در رودخانه غرق كردند.
از او در كليساي كاتوليك به عنوان شهيد ياد مي شود.