لوسين Lucian

لوسين Lucian

لوسين ساموساتايي،(١٨٠ - ١٢٥ ميلادي) عالم و هجو نويس كه به زبان يوناني نوشته هايي دارد. او به خاطر ذات شوخ و بزله گويش معروف بوده است. اگرچه نىشته هاي او به زبان يوناني مي باشند ولي او آشوري بوده است. لوسين توانست به زبان بربر ها صحبت كند كه شبيه سومري و محاورهء آرامي بوده است.
هفتاد كتاب به لوسين نسبت داده شده اند. همچنين او جزء اولين رمان نويسان در تمدن غربي محسوب مي شود. او به داستانهايي در مورد سفر به ماه و زندگي در كرات ديگر، دو هزاره قبل از اولين داستانهاي علمي و تخيلي اشاره مي كند. لوسين همچنين هجو نامه اي به نام عبور پرگرينوس را نوشته كه در ان ، نقش اول داستان ، پرگرينوس پروتئوس ، از بزرگواري مسيحيون سوء استفاده مي كند. اين داستان گرويدن اخرين بازمانده هاي بت پرستان به مسيحيت را شرح مي دهد.