زندگي اجتماعي آشوري ها

زندگي اجتماعي آشوري ها

زمانيكه يكي از شهرهاي آشور قديمي شده و ابنيه آن بر اثر قدمت از استفاده مي افتادند در هم كوبيده شده و از طرف دولت شهر تازه اي بنا نهاده ميشد و اهل اين شهر بدون استثناء اعم از فقير و غني به شهر نوساز منتقل مي شدند. اين امر نشان ميدهد كه خانه هاي اهالي شهر همگي بوسيله ي دولت ساخته ميشدند.
آشوري ها بطور كلي مردمي شاه دوست و در اجراي فرامين شاه بسيار كوشا و ساعي بودند و شاه نيز در عوض هر آنچه از دستش برمي آمد، در رفاه و آزادي مردم انجام ميداد. در آن عهد آشوري ها در اين قبيل اعمال از تمام سلاطين پيش افتاده بودند. هرگاه فرماندار سپاه، سپهسالار و يا يك شخص صاحب منصب دولتي، بي جهت يكي از زيردستان يا يكي از شهروندان معمولي را آزار ميداد. در آنصورت پس از ثبوت اين امر، آن مقام مورد مجازات قرار ميگرفت. همين موضوع باعث ميشد كه تمام امور در آشور با درستي و دقت خاص انجام گيرند.
آشوري ها به زن نيز آزادي كامل داده بودند اين عملي است كه قريب به پنج هزار سال پيش بوقوع پيوست و زن نيز از همان حقوق مردان برخوردار بود. در آشور انجمن بخصوصي جهت تعليم زنان تشكيل شده بود بنام ( انجمن سقنتو ) اين انجمن زنان را براي كارهاي مختلف تعليم و پرورش ميداد. براي ثبوت اين نكته ميتوان ملكه سميراس ( شاميرام ) را مورد مثال قرار داد كه مدت چهل و پنج سال تمام علاوه بر آشوري ها، حتي بر سرتاسر آسياي صغير نيز حكمراني نمود. امروزه نيز ملل بسياري در مورد دادن آزادي و حقوق متعدده به زنان به پاي دولت آشوري آن زمان نرسيده اند. بنابراين زندگي اجتماعي آشوريها بكلي بصورت خانه اي واحد بود كه همه مردم جزء اهل بيت محسوب ميشدند. به همين مناسبت سرقت و دزدي، جنايت، فساد اداري و مالي وجود نداشت.
البته ممكن است خوانندگان در اين موارد دچار شك و ترديد گردند، اما بايد توجه داشت كه اين موضوع از نوشته هاي مورخين و همچنين از دائره المعارف 1949 بريتانيكا كه كاملاً مستند عمل ميكند اقتباس شده است