اختراعات برتر آشوريان

اختراعات برتر آشوريان

ده اختراع برتر آشوريان: 
١- اولين كتابخانهء جهان در امپراتوري آشور بنيان گذاشته شد. 
٢- اولين قوانين دنيا، قوانين حمورابي، را پايه گذاري كردند. 
٣- اولين دانشگاه شناخته شدهء جهان در آشور بوده است. 
٤- اولين لنز، يا همان تلسكوپ را ساختند. 
٥- اولين امپراتوري جهان را پايه گذاري كردند. 
٦- اولين بار امپراتوري را به بخش هاي كوچكتر تقسيم كرده و حاكم مستقلي براي هر بخش انتخاب كردند كه موظف بود گزارشات را به امپراتوري مركزي بفرستد. 
٧- بر جاده ها ماليات وضع كردند، و اولين طاق هاي دنيا را ساختند كه بعدها توسط روميان و ديگر دول مورد استفاده قرار گرفتند. 
٨- اولين سيستم لوله كشي توسط آشوريان مورد استفاده قرار گرفته است. 
٩- دايره را به ٣٦٠ درجه تقسيم كردند و همچنين طول و عرض اولين بار توسط آشوريان استفاده شد. 
١٠- اولين سيستم پستي جهان را پايه گذاري كردند.