روستاي شيرآباد اروميه

روستاي شيرآباد اروميه

شعري زيبا از سركار خانم فلورا قاجاريان در وصف روستاي شيرآباد اورميه:

آنجا زاده شدم،
روستايي زيباست،
باقي مانده از تاريخ كهن،
خانه اي كه ملجاء حياتم بود،
اينك خالي و ويران
به جا مانده است...
حياط زيبايش را،
چاهي عميق پوشانده كه در آن،
تنها علف هرز روييده است و
ديگر نشاني از حيات در آن نيست...
و من اينجا،
هنوز روز را به بيهودگي ميگذرانم.
٢٢ خرداد ١٣٩٣ شمسي، فلورا قاجاريان اورميه

 

 

آشور : تصوير فوق مربوط به همان خانه اي است كه توسط پدربزرگ سركار خانم فلورا قاجاريان در روستاي شيرآباد #اروميه ساخته شده است، كه مادر و ٤ دايي وي در آن خانه بدنيا آمدند، ازدواج كردند و بچه هاي خود را بزرگ كردند.
سركار خانم فلورا قاجاريان هم اكنون ساكن تهران ميباشند.