ستاره آشور

ستاره آشور

شب بود...
عقربه ي ثانيه شمار ساعت
بر محيطي 360 درجه
چه مي رقصيد آن روز!!!
ظلمت شب بود
در آن روز آفتابي!!!
تو گويي...
ب انتهاي عشق رسيده بود
در آن شب
ستاره اي
در آسمان عشق...
آن ستاره ي خاموش
امروز
بر روي پرچمي
پر افتخار
در سرزمين عشق
مي درخشد
ديگر آسماني نيست
و نامي گرفته است
آن ستاره...
امروز
ستاره اي است زميني
ب نام ستاره ي آشور...
مهرماه 94. سرگيس يوسف، اروميه