لاماسو

لاماسو

نگهبان آشوري ( گاو بالدار ) كه در اكدي لاماسو ( Lamassu ) نام دارد. اين طرح نمايان گر قدرت آشور بود كه به آن هوش انسان، قدرت يك گاو ( يا شير ) و توانايي پرواز يك عقاب اعطا شده است. اين نمادها همواره بصورت جفت بودند و به عنوان محافظان دروازه نصب مي شدند. آنها به كاخ هاي مهمترين شاهان آشوري از آشور باني پال دوم تا اسرحدون جذابيت مي بخشيدند. بر يكي از گاوهاي بالدار نوشته اي به خط ميخي آشوري از سرگون دوم ديده مي شود با اين مضمون :

""" باشد كه هر آن كه اين مخلوق دست هاي من را خراب كند، آشور، خداي متعال نام او و نسل او را از روي زمين نابود كند. """

 

لاماسو