كودك

كودك

اين تصوير يك كودك ٣ ساله پناه جوي سوري با نام آيلان كوردي است كه صبح امروز ١٢ شهريور ١٣٩٤ در سواح تركيه كشف شد. خانواده او براي داشتن زندگي بهتر توسط ٢ قايق قصد مهاجرت از طريق يونان را داشتند كه .... ،

كودكي ديگر...
در ساحل آب هاي گرم
آب هاي گرم مديترانه
دور از خانه و كاشانه
در غربت و تنهايي
بر ماسه هاي پر از صدف
همچون مرواريد
خفته است
و ديگر نفس نمي كشد
ديگر آرزوهاي بزرگ
 نخواهد داشت!!!
و من و تو...
تنها نظاره گر اوييم
نظاره گر مظلوميت و تنهايي او
ك چون مرواريدي
خفته است 
بر سينه ي ساحل
دريا هم مواج است
و خشمگين از اين بي كسي!!!
گويي ك ماهي هاي دريا
مي گريند در فراق او
و در فكرند
ك چه بگويند
با مادر او!!!
آري اينگونه است
كه دريا مواج است...
شهريور 94. سرگيس يوسف، #اروميه