تذكر دكتر سرگن بت اوشانا 1358/07/15

تذكر دكتر سرگن بت اوشانا 1358/07/15

جلسه شصت و يكم 15 آبان 1358

صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهائي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران جلسه ساعت پانزده و هشت دقيقه روز پانزدهم آبانماه 1358 هجري شمسي برابر با پانزدهم ذيحجه 1399 هجري قمري به رياست آقاي دكتر سيد محمد حسيني بهشتي )نايب رئيس) تشكيل شد.
 

آقاي دكتر شيباني شما موافقيد يا مخالف؟ دكتر شيباني ـ من تذكري مي خواستم بدهم راجع به اقليتها كه صحبت شد.
مي خواستم بگويم اگر دهسال هم بگذرد به جمعيت آنها 150 هزار نفر اضافه نمي شود.
رئيس )منتظري) ـ نوشتنش ضرري ندارد، آقاي دكتر اوشانا شما موافقيد يا مخالف؟

دكتر بيت اوشانا ـ توضيحي داشتم مي خواستم بگويم در آن اصل 50 كه در تاريخ 4/7/1358به جلسه علني ارائه داده شده بود براي زرتشتيان و كليميان و مسيحيان آشوري و كلداني كشور هر كدام يك نماينده برايشان منظور شده بود با توجه به اعتراضاتي كه بعضي از آشوريها كرده بودند و بيشتر درخواست اين بود كه آشوريها و كلدانيهاي كشور هر كدام به تنهائي يك نماينده داشته باشند و صحيح اين بود كه دو نماينده بشود.
رئيس (منتظري) ـ مگر آشوري و كلداني را، هر دو تا را در پررانتز نگذاشته است؟

دكتر بيت اوشانا ـ صحيحتر اين بود كه دو تا نماينده داشته باشند و هر يك به تنهائي قيد بشود ولي در اين متني كه امروز به جلسه ارائه شده يك كلمه اي در مجموع اضافه شده است كه در متني كه صبح تنظيم شده بود نبود يعني به اين صورت درآمده است كه به آشوريها و كلدانيها مجموعاً يك نماينده داده مي شود با توجه به اينكه همين الان تعداد اين اقليت در حدود 200 هزار نفر هست عدل اين بود كه دو تا نماينده به آنها داده بشود.
رئيس (منتظري) ـ جمعيت آشوريها و كلدانيها 200 هزار نفر است؟ دكتر بيت اوشانا ـ همين الان جمعيت آشوريها و كلدانيهاي ايراني 200 هزار نفر هست منتها بعضي از آنها ساكن ايران نيستند ولي تبعه ايران هستند.
رئيس )منتظري) ـ الان در ايران چند نفر هستند؟

دكتر بيت اوشانا ـ الان در ايران مثل برادران ارمني مان در حدود 70، 80 هزار نفر هستند و آنها دو نماينده دارند جمعيت ما در حدود 220 هزار نفر است و آنها در حدود 300 هزار نفر هستند از نظر اصول جمعيتي ارامنه ايراني 300 هزار نفر هستند.
ما در حدود 200، 220 هزار نفر هستيم البته يك عده اي از آنها داخل ايران نيستند ولي ايراني هستند و شناسنامه ايراني دارند مثلاً دهسال پيش كه كنسولگري در شيكاگو باز شد اصلاً به خاطر آشوريهاي ايراني بود براي اينكه در آنجا در حدود 60 هزار نفر ايراني بود كه همه شان آشوري بودند، به خاطر حفظ منافع ايرانيهاي آشوري بود كه در آنجا دولت ايران كنسولگري باز كرد به هر حال الان در حدود 220 هزار نفر آشوري و كلداني ايراني هستند اگر مي خواهيد برابري و عدل را رعايت كنيد بنويسيد «به تنهائي هر كدام يك نماينده» يا بنويسيد «مجموعاً دو نماينده» تا هم راضي بشوند و هم رعايت عدالت شده باشد.
رئيس (منتظري) ـ اميدواريم الان هم راضي باشند.
يزدي ـ چون ملاك مذهب است، آن هر دو يك مذهب هستند.
ملاك اقليتهاي مذهبي است و جمعيت تنها ملاك نيست.
رئيس (منتظري) ـ آقاي ضيائي به عنوان مخالف تشريف بياوريد صحبت كنيد.
خزعلي ـ اگر اجازه بدهيد من يك جمله عرض كنم.
اگر بحث موافق و مخالف بخواهد مطرح شود و مدتي اينكار طول بكشد.
به شما عرض بكنم كه در مورد مخالف مي خواهند بگويند كه 50 نفر، 60 نفر يا به قول مرحوم مدرس 80 نفر، اما هيچكدام مستند علمي ندارد.
آنهم كه در قانون اساسي سابق گفته اند 162 نفر و بعد رسانده اند به دويست نفر، آنهم باز يك حساب عادي و عرفي داشته است.
اگر عرفي است همين 150 هزار نفر خوبست و قيد كنيد اما اگر نه، از روي حسابهاي تقليل يا تكثير، بيجا خواهد بود، بايد يك حساب و نظريه علمي در كار بيايد.