يادبود

يادبود

يادبود
گفت:
يادبودي بايد ساخت،
بر فراز قله عظيمترين كوه،
تا نشاني بماند از آنچه نامش "آشور" بود...
تا...
زواران،
بعد از پيمودن راهي صعب و طولاني،
سر به آستانش بسايند...
گفتم:
آري،
يادبودي بايد ساخت،
برفراز قله عظيمترين كوه...
ولي آن ياد بود،
نشاني از آشور كهن نخواهد بود...
بلكه، 
سندي است از خواري و زبوني آشوريهاي معاصر،
كه با افتخار؟
داغ فراموشي را بر پيشاني خود كوبيده اند،
عظمت رسالتي را كه به آنان سپرده شده است،
احساس نمي كنند...
زيرا،
براي نسلهاي آينده،
همچون گذشته از براي ما...
الواحي كه در دل خاك خفته اند...
همچنان داستانها خواهند گفت...
ولي،
آن زواران ديگر آشوري نخواهند بود...
زيرا، اين صليب،
يادبودي است كه ما،
با دست خود،
بر گور خويش كنده ايم.
 
 
سايت آشور: نقاشي از مرحوم جناب آقاي جورج شمعونيا مي باشد. ايشان بسيار هنرمندانه تمام اشعار كتاب مرداب، لوحه و بعد را نقاشي نموده اند.