گندمزار

گندمزار

اين روزها...
در ميان دود و آتش
مي رقصند
با ملوديه
ناله ي زنان و كودكان در بند!!!
بر گرد اجساد شهيدان آشوري
داعشيان نابكار
تو گويي...
ك خدا هم در خواب است!!!
و فراموش كرده است
اين ملت رنجور
و در بند داعشيان
در عراق و شام را...
از اين پس
قرص خواب
نخواهم نوشيد!!!
تا آنكه فرياد بزنم
سرزمين بين دو رود
سال هاست
ك خطه ي آتش است...

 

 

ارديبهشت 1393. سرگيس يوسف، اروميه