خورشيد سوزان

خورشيد سوزان

داعشي...
تكفيري...
نمي دانم نامت چيست؟؟؟
اما...
جراتت را مي ستايم!!!
چون...
نمي داني نام من چيست
نام من آشور است
من فرزند آشورم
فانوس كلبه را...
خاموش مي كنم
خورشيد خواهم شد از اين پس!!!
آتشت خواهم زد
نفست را خواهم بريد
قلمم رقصان است
امروز بر روي كاغذ A4
بدنبال فرصتي خواهم بود
چشمان كورت را...
خواهم تراشيد با قلمم
گلويت را خواهم جويد
نه با خنجري تيز
بلكه...
با دندان هاي تيزم
امروز...
ديگر خورشيدم
نه ستاره اي بنام آشور!!!
ريشه هايت را...
خواهم سوزاند
امروز خورشيد سوزانم!!!
بگو اين را...
ب اربابان ترسويت
ك من امروز فرزند آشورم...
مرداد 94. سرگيس يوسف