خط ميخي آشوري

خط ميخي آشوري

آشوري ها از قديميترين ايام خط و زبان داشتند. نمونه خط آشوري كه از هزاره سوم قبل از ميلاد، از منطقه كاپادوكي به دست آمده نشانگر پيشرفت خط در ميان ملت آشور است. از اين منطقه تعداد زيادي آثار مكتوب به خط ميخي به دست آمد است كه به صورت مكاتبات يا اسناد محاسباتي اند و به " لوحه هاي كاپادوسي " معروفند. اين خط به دليل شكل ظاهري آن به نام " خط ميخي " خوانده شده است.

" كاني فرم ( Cuneiform ) از چپ به راست نوشته مي شود، اما دلايلي نيز وجود دارد كه اين خط، در ابتدا، به صورت عمودي از بالا به پايين نوشته مي شده است و جهت ستونها هم از راست به چپ بوده است.خط ميخي آشوري كه از قديميترين خطوط دنيا است، ابتدا 1600 تا 2000 علامت در آن به كار مي رفت. ولي بعد ها علائم مزبور به 600 تقليل يافت. خط ميخي بتدريخ به خارج از مرزهاي سرزمين پهناور آشور گسترش يافت و ملل هوري، هيتي، عيلامي، پارس، اوراتو از آن استفاده نمودند، از خط ميخي آشوري به كليه زبان هاي ملل ياد شده هزاران كتيبه و لوحه گلي به جا مانده، همين بس كه فقط از محل كتابخانه عظيم آشور بانيپال پادشاه آشور ( 681-624 ) 90.000 لوحه به دست آمده است، و در سايه اين خط است كه تاريخ سه هزار ساله جهان باستان بازگو شدهشوري ها از قديميترين ايام خط و زبان داشتند. نمونه خط آشوري كه از هزاره سوم قبل از ميلاد، از منطقه كاپادوكي به دست آمده نشانگر پيشرفت خط در ميان ملت آشور است. از اين منطقه تعداد زيادي آثار مكتوب به خط ميخي به دست آمد است كه به صورت مكاتبات يا اسناد محاسباتي اند و به " لوحه هاي كاپادوسي " معروفند.

اين خط به دليل شكل ظاهري آن به نام " خط ميخي " خوانده شده است. " كاني فرم ( Cuneiform ) از چپ به راست نوشته مي شود، اما دلايلي نيز وجود دارد كه اين خط، در ابتدا، به صورت عمودي از بالا به پايين نوشته مي شده است و جهت ستونها هم از راست به چپ بوده است.خط ميخي آشوري كه از قديميترين خطوط دنيا است، ابتدا 1600 تا 2000 علامت در آن به كار مي رفت. ولي بعد ها علائم مزبور به 600 تقليل يافت. خط ميخي بتدريخ به خارج از مرزهاي سرزمين پهناور آشور گسترش يافت و ملل هوري، هيتي، عيلامي، پارس، اوراتو از آن استفاده نمودند، از خط ميخي آشوري به كليه زبان هاي ملل ياد شده هزاران كتيبه و لوحه گلي به جا مانده، همين بس كه فقط از محل كتابخانه عظيم آشور بانيپال پادشاه آشور ( 681-624 ) 90.000 لوحه به دست آمده است، و در سايه اين خط است كه تاريخ سه هزار ساله جهان باستان بازگو شده است.