عيد نوسردايل

عيد نوسردايل

عيد نوسردايل ،عيد آب پاشي يا آبريزان كه در اواسط ماه ژوئيه ( ماه تموز از تقويم آشوري ) برگزار مي شود. اين عيد يكصد روز پس از عيد قيام عيسي مسيح انجام ميشود. اين مراسم در اسطوره هاي آشوري وجود دارد و آن مربوط است به الاهه عشق و باروري ايشتار ( Istar ) و معشوق او تموز ( Temuz ) ايزد سرسبزي و نباتات و حافظ رمه ها و گله ها. در اسطوره آشوري آمده است كه تموز در ماه تابستان ( تموز ) مي ميرد و به دنياي مردگان رهسپار مي گردد. در اين روز، مردم به عنوان سوگواري به دنبال جنازه ايزد تموز آب مي پاشند و گريه و زاري سر مي دهند، به اميد اينكه دوباره زنده شود و حيات بر روي زمين از نو تجديد گردد. اين مراسم امروزه در ميان مردم آشوري به عنوان يك جشن مذهبي برگزار مي شود، درحالي كه ريشه در عمق تاريخ ملي ملت آشور دارد، و به هنگام مسافرت يك نفر، هنوز هم مردم آشوري به دنبال او آب مي پاشند، به اميد اينكه دوباره او را صحيح و سلامت ببينند.