چتربازان آشوري

چتربازان آشوري

در سال 1945 گروهي چترباز در جزيره قبرس پياده مي شوند تا با ارتش آلمان نازي مستقر در اين جزيره به جنگ پردازند. در اين جنگ خونين، چتربازان شجاع آشوري موفق مي شوند تا بر نازي ها غلبه يافته و حدود 90 اسير نيز از آنها بگيرند از اين گروه چترباز كه آشوري ها آنرا تشكيل داده بودند 14 نفر شهيد مي شوند. اين گروه با اسيران خود از جزيره قبرس وارد يونان مي شوند و مورد استقبال بسيار گرم يوناني ها و پولوس پادشاه يونان كه با آلمان نازي در جنگ بود، قرار مي گيرند.

 

آشوري ها تا سال 1945 در 45 جنگ شركت مي كنند كه در بيشترين اين جنگ ها تحت رهبريت آقا پطرس بوده و در اكثر آنها پيروز شده اند. علت پيروزي آشوري ها را ميتوان در اين دانست كه هر ملك، فرمانده افراد خود بوده و هيچ سرباز آشوري خود را تسليم دشمن نكرده است. اين ميراث اجدادي ماست كه : " يك آشوري خود را تسليم دشمن نمي سازد ".