ستاره آشور

ستاره آشور

مي دانم...
مي دانم كه يادت هست!!!
آن شب ها...
آن شب ها كه مي خوابيديم
در پشت بام
مي شمرديم...
مي شمرديم ستاره ها را
با اميد...
ب اميد آنكه
 بيابيم ستاره آشور را
در ميان فوج ستاره ها!!!
خاموشي اكنون!!!
مي دانم...
از نا اميدي...
اما...
من باز مي شمارم ستاره ها را
با اميد...
ب اميد آنكه
بيابم...
در ميان آن بي نهايت ها 
ستاره آشور را
مرداد 94. سرگيس يوسف، #اروميه

#ستاره_آشور