كليساهاي روستاي آده

كليساهاي روستاي آده

كليساها:

1.پارينه ترين كليساي اين قريه "كليساي حضرت مار دانيال" است كه بر فراز تپه اي در جوار رودخانه نازلو بنا گرديده است.بنا بر تحقيقات انجام شده اين كليسا در محل دفن مار دانيال از جمله قديسين و شهداي كليساي شرق آشوري در قرن چهارم ميلادي است از سنگ خارا بنا گرديده است.

بناي اين كليسا به مرور ايام صلابت خود را از دست داده و به دليل عدم توجه مردم آرام آرام به ويراني نشسته تا اينكه در سال 1982 ميلادي تحت تاثير يك سلسله عوامل خاص با شروع فعاليت آقاي الخاص اميرخاص و همت اهالي با همان سنگها بازسازي گرديد و هم اكنون از بلنداي همان تپه مغرور و سربلند،زندگي پرتلاش و خستگي ناپذير فرزندان خود را به نظاره نشسته است تا حياتشان بركت بخشد.

2.كليسايي است بنام "سرب اوانس" كه بدست گروه اندكي از برادران ارمني كه در زماني دور در اين قريه رحل اقامن افكنده بودند بنا گرديد ولي متأسفانه به مرور ايام به ويراني رفت و در سال 1982 توسط عده اي از اهالي روستا كليساي كوچكي بر جاي آن بنا گرديد.

3.ديگر "كليساي مار يوحنا"(شرق آشوري) است كه در سال 1901 ميلادي توسط قشه گيورگيز بجان بر جاي ساختمان گلي همان كليسا بنا شد.اين كليسا كه در عين حال زيباترين و با شكوهترين كليساي اين آبادي است تماماً از سنگ آجر ساخته شده و داراي برج بلند و سه طبقه اي است كه با قامتي افراشته بر بلندترين بناهاي ده فخر مي فروشد و از فراز همين برج و روي بلند است كه نواي ملكوتي ناقوس خود را به گوش جان شيفتگاه عدالت و عاشقان طريق حق مي رساند و هر يكشنبه ورزكاران خداجوي اين زيستگاه كوچك را بر خوان گسترده عدالت مسيح دعوت مي كند تا روي خود را از زلال چشمه او بشويند و روان خود را از غذا ملكوتيش سيري بخشد.قشه گيورگيز بجان در مدخل همين كليسا مدفون است.

4.ديگر كليسايي است بنام "كليساي حضرت ماريوسف" معروف به "كليساي حضرت مريم" كه وابسته به كليساي كاتوليك مي باشد و حدود 190 سال پيش به همت اسقف مار يوسف بنا شده و خود آن حضرت در داخل اين كليسا مدفون است.همچنين قشه عيشو و قشه پولوس مار يوسف آده در حياط كليساي مذبور مدفون مي باشند.

5.ديگري كليساي پروتستان است كه در سال 1888 توسط اهالي روستا آن قريه و بهمت كشيش ايشايا بنا گرديد و اكنون نيز پابرجاست.

6.ديگر كليساي پنطيكاسني است كه در سال 1931 توسط اهالي روستا آن قريه به سرپرستي كشيش توما ناصري بنا گرديد و اكنون نيز پابرجاست.