ني نوا

ني نوا

ني نوا...
چوپاني... 
در آن دور دست
در كنار آن بركه
در زير آن درخت تبريزي
مي دمد
در ني چوبي خود
صداي آن ني 
چه آرام كرده است گوسفندان را!!!
خوب كه گوش مي دهم
نواي آشنايي را مي شنوم!!!
نواي شهر اسير
در... 
زير چكمه هاي دژخيم
صدا
صداي #نينوا
پايتخت بين النهرين است!!!
نواي آن ني 
ميگويد با من
از ملتي آرام خفته!!!
 دور از
سرزمين و آرزو هايش
چوپان...
نفست گرم
با تمام نفست
بدم در آن ني
كه...
امروز
ميگويي از شهر من #نينوا...