تاريخ من

تاريخ من

تاريخ من...
يادت هست؟
آن روزها...
كه چه رونقي داشتيم ما!!!
ناممان
لرزه بر پيكر دشمن بود
چرا نمي گويي با من
از آن روزها
از آنچه كه در سينه داري
تاريخ من...
مي دانم كه هراساني!!!
تا مبادا...
تاب تحمل نداشته باشد
قلب
كوچك من
از آنچه كه تو مي گويي!!!
تاريخ من...
امروز
گوش هايمان سنگين است
از
شنيدن حرف هايت
امروز
چاره اي نداريم
بايد
با قلبمان بشنويم
نداي
آشور آشور
گفتنت را!!!