منازل آشوريها

منازل آشوريها

زندگي اجتماعي آشوريها،قسمت دوم:منازل آشوريها

هر چند هيچ بنايي از آغاز بوجود آمدن آشور،بطور كامل باقي نمانده است،معهذا مي توان اصول معمول خانه ها را با تطبيق با اصول معماري ابنيه بعدي كه از زير خاك بيرون آمده اند حدس زد.مي دانيم كه بشر اوليه براي نخستين بار در بين النهرين به ساختن كلبه هاي گلي پرداخت.آشوريها مناطق باطلاقي را جهت سكونت برگزيده بودند و باطلاقها را به طرز جالبي خشك مي كردند.بدين معني كه حصيرهايي روي باطلاق ها انداخته و بعد با پا روي آن حصيرها مي رفتند.وجود حصير مانع از فرو رفتن آنها در باطلاق ميشد و فشاري كه بر حصير وارد مي آمد موجب ميگشت كه آب از منافذ آن بيرون بزند و بر اثر حرارت شديد خورشيد تبخير گردد. بعد از اين مرحله از تاريخ سكونت،مرحله كلبه هاي حصيري فرا ميرسد.كلبه ها را با حصير و پوشال ساخته و بعد روي آنها را با سيمان و گل اندود مينمودند و وقتي كه خشك ميشد،آنجا را رنگ ميكردند.درب كلبه ها بر لولايي گردش مي كرد كه در ديوار و لنگه درب كار گذاشته ميشد.بدين ترتيب ميبينيم كه مخترعين لولا نيز براي اولين بار آشوريها بودند.

استفاده از گچ

استفاده از گچ و سنگ نشانه اي است از تمدن خارق العاده و پيشرفته بين النهرين.گچ را به مصارف خانه سازي مي رساندند.امروزه سيمان را دور حلقه هاي فلزي مي ريزند تا ميله ها را محكم سازند و از ترك كانكريت جلوگيري نمايند.اما آشوريها گچ را با كاه و تراشه هاي خيزران مخلوط ميكردند تا قدرت و استحكام آنرا چند برابر كنند.پس از آنكه گچ و كاه كاملاً با هم مخلوط ميشدند،آنرا در قالبهاي چوبي مي ريختند و ميگذاشتند كه خشك شود و بدين ترتيب آجرهاي محكمي بدست مي آوردند.با تمام اين تفاصيل،اين آجرها خيلي زود زير خورشيد سوزان ترك برميداشتند و آجرهاي پخته فقط در ساختمانها و بناهاي مهم بكار برده ميشدند زيرا پختن آجر مستلزم مخارج بسيار بوده و محتاج سوخت بود.آجرها را با اندازه هاي مختلف جهت قسمتهاي مجزاي بنا درست مي كردند.براي كف سالن هاي بزرگ و معابد و قصرهاي سلطنتي از مرمر استفاده مي نمودند. سقف طبقه فوقاني خانه را نخست با چوب نخل مي پوشاندند و بعد روي اين چوبها برگهاي نخل قرار داده و سرانجام آنرا با گل اندود مي كردند.در وقت مخلوط كردن گل مقدار زيادي ريگ نيز بدان اضافه مي كردند و اگر احياناً سقفي چكه مينمود،آنرا بوسيله بام غلطان سنگي صاف ميكردند.بعدها تراس عمارات بزرگ را با مرمر پوشاندند كه بي شباهت به تراسهاي امروزي نبود.برخي ديگر از اهالي خانه هاي خود را بشكل گنبد مي ساختند.

دكوراسيون

دكور يا زينت خانه ها در سرزمين آشور حائز اهميت فوق العاده اي بود.پس از آنكه اتاق ها را ساخته و حاضر مي نمودند،آنها را با دوغ آب سفيد مي كردند و بعد روي اين دوغ آب را رنگ و روغن مخصوص ميماليدند و ديوارها را با تصاوير مختلف نقاشي مي كردند.قاب درب ها را رنگ قرمز ميزدند ولي بعدها اين رنگ را به رنگهاي الوان تغيير دادند زيرا رنگ قرمز را جلب كننده ارواح خبيثه مي پنداشتند.