شهيد سارگن آكويانس

شهيد سارگن آكويانس

فرازي از زندگينامه شهيد:
شهيد سرگون آكويانس از اقليتهاي مذهبي بود و به سال 1344 در روستاي گوگ تپه از توابع شهرستان اروميه متولد شد. ايشان تا كلاس پنجم ابتدايي در همان روستا، يعني زادگاهش گوگ تپه، مشغول به تحصيل شد و بعد از آن ترك تحصيل كرد و به شغل شاگرد مكانيكي پرداخت، تا از اين راه به پدرش كمك بكند. ايشان نيز به وظيفه ملي و ميهني خود عمل كردو لباس مقدس سربازي را در اين راه دين و ميهن به تن كرد. او با ارتش هميشه پيروز ايران اسلامي همنوا شد تا دست دشمنان اين مملكت را از سر هموطنانش كوتاه كند. اين عظمت و عزت يك ملت را مي رساند كه حتي اقليتهاي مذهبي يك كشور نيز، در مقابل جنگ تحميلي صدام عليه ايران تاب و تحمل نمي آوردند و به وظيفه خود عمل مي كنند. سرانجام در تاريخ 1364/11/8 در راه دفاع از ميهن و اداي وظيفه ملي و ديني، در بمباران هواپيماهاي دشمن صهيونيستي رژيم بعثي مجروح و در بيمارستان دكتر شريعتي تهران شهيد شد و ثابت كرد كه ما تا آخرين نفر و لحظه در مقابل دشمنان مي ايستيم و عقب نشيني نمي كنيم.
روحش شاد